Conditions

Id Name Is Nominal Is Validate
c+Y/xmUy2YvyCXiTSbk2BNj6pCibjt4J8ldMv4cWsqwkJAFBkbnZ1v38Kv5xK+sAFBoTX6pO6R+FH0Q0YA7xMgxH  yes  statusOK Yes
EEZAHtFZ3QvzqzFntyftI9007Nlb8DQyVKVTSrH6/PEkJLid9688zuTjANvM51dGgIh/XDKiyzYNJsvKpGOlJmfQ  yes  statusOK Yes
fFHTPUCM+yK6oUOurZd9Rt9VWLt3JM6dyN1olYnCQj4kJE7b2VLVlyyMf0yfSPpOevasg4xHDLkyh8f7Bb5fHx6V  No  statusOK Yes
SkHhNMSQX4dP0YssF+jnZzpQ6PJvkpqzG3XjfawGFBYkJLooNVqnmiLJtgWMDgIsTu4KZ1e73Cbh38wXJUnJNNRK  yes  statusOK Yes
cT46evL3l74zBl+rtowfiXU2oA37UCQJ35BuLHT3R/YkJJuL/Nm20gv/rpDAHzQ8V2ug6l6rjOkivBo00RWlpXXa  yes  statusOK Yes
l03+FdrA2WDM4cgNrcGtAgsg4YCqqt+cro53pa7mNoEkJAxGZhr03Y6RkyUpjG8lkFcuD1mlpWlkTNafjf2BQ0AZ  yes  statusOK Yes
ljRYX5wKX4cunqzN0coEwxxCFhk39Da1SovVrdtGNTYkJJhx1vEYvFOgvjaXomgfCo8PN6kL+W8/2cm5ZrZp1I3Z  No  statusOK Yes
dR895ogJjShrgsjjUyk3hVdsgJJPPnw1B4b9UDxyeo0kJKEkpLWRGp5/lp9RQ/k5EPzDWGnkLCXDojOt/hISNvUM  yes  statusOK Yes
CxlkUqNFFby8DC6Tn6rKulagg9BJF0+1xhE4kAmxkbgkJGUjUSo242O4/Z7gY85lpfnOl+WNMoNV7SrRhOlh971+  No  statusOK Yes
10  Ysfza7vZB2g2wFN5BEdKcKaepOpHBGd2uk8mBIgVyvYkJB/+QJlhPyclszwd9lXY1AVhgWHpTzioD8UwLcCYxdYE  No  statusOK Yes
11  7Ta/LdP3OWc7XmDRJ55+rZk2YymPw4Oje387BMTq3b8kJF3SlXlG6fDooSx7xZSslaHoSONRethDDWnBIh7eZylE  No  statusOK Yes
12  rNHtDuO2TrXiVnx7Gh0aR/R7yEbgkeK2Ah8zXaKyIp0kJGesqAtezDXiZ5D4doKuBlIXnGyEtrM2++teBhevDtJh  No  statusOK Yes
13  /I2W7ODD/dHfRoMqYy2t5xOPzMqZUQJScHBvuG5QhRAkJGeUNEy1ehje7OIiLlzlwmER8hXTiKW7721p6CQzUNNL  No  statusOK Yes
17  /OCy4OIkSfVChPZwpLDseUy+y2SrO5ffoUbdTtVs3hwkJN+ftJJy2J0+FiXN9ToS6Z0FEpMLzMnUovH3S9vb+38w  No  statusOK Yes
18  g1fI8VnmPngEGi4N1qgVZQRkeIkXuL2xDYEZLN/STpEkJIQ9BnByii4U2hS9FU3h6j71iHbIxw0fELJID9ExF0nt  No  statusOK Yes
20  YpA1SwzdgRqDmdsLlcHciOkzc4MvDguk9lHlRUNkKxckJMuIOLeehr5DmAKzzVnN7TN5tklck8Z+rLter+RkhPgu  No  statusOK Yes
21  xAnJZKY4L1srUdgRzD40wKhy4x+Ir6sEgJz326Wm9GAkJHkIGPnzOT94I8sj+SjckHfTBgWKYv+Bpyon8SuESOoA  No  statusOK Yes
30  3eqhHyaXVcDwHJGV70C73nJ9qbHUNsy0rRwIqZprsL4kJCzkU0mPz48G4/qOKSkoza61QbbpB3b4AgyfLDEbfF+Q  No  statusOK Yes
31  Ocou5exDRM0dq3hbuVvJJGuIZ4sV6eFjFaqWX/x5VlIkJNIt9zgPAaouDx5ndJa634ARdpUJ71XXXLRbYyxcpO3J  No  statusOK Yes
32  Gz0YlANMZR1fItiQBSwYqXK73k1QVuXDQPrh2+U2RYUkJKfqiVIYhsS5tA1zdXPt7/BsqV2lB24AZUCbzjV1aY+f  yes  statusWarning Waiting

Page 1 of 2, showing 20 records out of 21 total, starting on record 1, ending on 20

< 12>>